จำนวนพระภิกษุที่อยู่ประจำ วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์ ปัจจุบัน
  มีจำนวน   1  รูป
    

เจ้าอาวาส
พระครูปลัดนิพนธ์    ญาณวโร (ดุลสุข)


นามเดิม นายนิพนธ์   ดุลสุข
วุฒิการศึกษา   น.ธ.เอก.   ม.ศ.5
อุปสมบทเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ณ วัดกระดึงทอง   ตำบลบ้านด่าน
อำเภอบ้านด่าน    จังหวัดบุรีรัมย์

พระชินวงศาจารย์ (ปัจจุบัน พระราชปัญญาวิสารัท)       เป็นพระอุปัชฌาย์  

พระปลัดแก้ว                                                                  เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระบุญเสวย เตชวโร (ปัจจุบัน พระครูบุรีรัตน์พัฒนา)    เป็นพระอนุสาวนาจารย์คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส มี 3 ท่าน

 

 
 

 

 

 

 

 

การปกครอง              

พระสงฆ์ที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์ ประเทศเยอรมนี ได้ยึดหลักพระธรรมวินัย  ระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ธรรมยุต และระเบียบการบริหารงานของคณะสงฆ์ไทยในสหภาพยุโรป
ทางวัดตั้งคณะกรรมการบริหารวัดทั้งฝ่ายบรรพชิตโดยมีเจ้าอาวาส เป็นประธาน
โดยตำแหน่งกรรมการบริหารวัดฝ่ายฆราวาสมีวาระ การบริหารงานชุดละ ๒ ปี มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง เช่น มี ประธาน , รองประธาน,  เลขานุการ, การเงิน, และการบัญชี

ศาสนสมบัติของวัดประกอบด้วย

เนื้อที่ดินของวัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์ เยอรมนี มีจำนวน   1 ไร่   1 งาน   21 ตารางวา
สิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยตัวอาคารวัด 1 หลัง  ห้องโถงพระประธาน 1 ห้อง ห้องนอนพระสงฆ์ 2 ห้อง
ห้องน้ำ 3 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องทำงาน 1 ห้อง ห้องใต้ดิน 1 ห้อง บ้านสวน 2 หลัง เนื้อที่ในตัวอาคารมีทั้งหมด 525 ตารางเมตร

การเผยแผ่

แสดงธรรม สนทนาธรรมที่วัดเป็นประจำทุกวัน ตอบปัญหาธรรมะ แก่ผู้สนใจสอบถาม และแสดงธรรมนอกสถานที่ ตามที่รับกิจนิมนต์ไว้ พร้อมกับแจกเทปธรรมะ ซีดีธรรมะ จัดทำเอกสารธรรมะและหนังสือสวดมนต์แจกให้แก่ ศรัทธาประชาชนทั่วไป ทางวัดธรรมบารมีได้จัดงานในวันสำคัญ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา และวันสำคัญตามวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหาคม

กิจวัตรประจำวัน 

06.00 น.                 ทำวัตรสวดมนต์เช้า เจริญสมาธิภาวนา

11.00 น.                 ฉันภัตตาหาร

12.00 -17.00 น.      สนทนาธรรม และรับศรัทธาญาติโยม

20.30 น.                 ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญสมาธิภาวนา

กลับไปสู่หน้าเมนู1. คุณสุทิน เรมเพ่ ( สุทธิวงค์ )
ประธาน
2. คุณพรพรรณ พิคช์เค่ ( ประทีปะจิตติ )
รองประธาน
3. คุณดวงแข เคลบักส์ 
เหรัญญิก