ประวัติวัดโดยสังเขป

วัดธรรมบารมี มีชื่อเป็นภาษาเยอรมนี ว่า
WatDhammabharami

Thailändischer Buddhistischer
Tempel e.V. Dortmund

(สมาคมวัฒนธรรมไทย-เยอรมนี) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2543
ได้ประกาศจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2544(09 März 2001)
ตั้งอยู่ ณ เมืองดอร์ทมุนด์ โดยการริเริ่มก่อตั้งจากคณะศรัทธาชาวไทยพุทธ ชาวเยอรมนี และชาวพุทธในเมืองใกล้เคียง
เพื่อจะได้มีวัดเป็นสถานที่ๆปฏิบัติกิจในทางพระพุทธศาสนาคณะศรัทธา จึงได้นิมนต์พระให้อยู่ประจำ 1 รูป
ต่อมาเมื่อทางวัดได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงนิมนต์พระธรรมทูตมาอยู่ประจำอีก 1 รูป
รวมเป็น 2 รูป คือ พระครูปลัดนิพนธ์ ญาณวโร (ดุลสุข) เป็นเจ้าอาวาสวัด และ พระครูสมุห์สง่า สุจิตฺโต (พิกาศ)

ประธานฝ่ายสงฆ์ และกรรมการฝ่ายฆราวาสมีทั้งหมด 4 ท่าน คือ

ประธานฝ่ายสงฆ์  1 รูป

พระครูปลัดนิพนธ์ ญาณวโร (ดุลสุข)
Phrakrupalad Niphon Yannavaro (Dulsook) 

 และกรรมการฆราวาส  3 ท่าน คือ

คุณสุทิน เร็มเพ่  (Sutin Rempe)

คุณพรพรรณ พิคส์เค่ (Pornpan Pischke) 

คุณดวงแข เคลบักส์ (Duandkae Klebach)

 

ทางวัด  (สมาคมฯ)  ได้รับการทำนุบำรุงจากศรัทธาชาวพุทธไทย ชาวเยอรมนี ชาวลาว เวียดนาม
ที่นับถือพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถระวาท
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายในเมืองดอร์ทมุนด์ และเมืองใกล้เคียง
รวมทั้งให้การศึกษาแก่เยาวชนในด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
วัดธรรมบารมี ปัจจุบันทางวัดได้จัดซื้อวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ย้ายเข้าอยู่วัดใหม่ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ( 5.05.2005 )

โดยขอซื้อมาจากโบสถ์คริสออร์โธด็อกค์ และชาวเยอรมันชื่อ เทอร์นิสท์ เป็นที่ดิน ๒ เจ้าของ
ทางวัดได้ยื่นขอเอกสารที่ดิน(โฉนด) ต่อศาลเมืองดอร์ทมุนด์ ให้รวมที่ดิน ๒ แปลงให้เป็นเอกสารที่ดินแปลงเดียว
ตามเอกสารของศาลเมืองดอร์ทมุนด์ ที่ออกให้กับทางวัดธรรมบารมี
Amtsgericht Dortmund Grundbuch von Dortmund B Blatt 57235

ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕o
ปัจจุบัน วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์ ได้เปลี่ยนจากสมาคมมาเป็นวัดพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของประเทศเยอรมนี เมืองดอร์ทมุนด์ รายละเอียดตามเอกสารนี้

ใบอนุญาติจัดตั้ง วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์

ฉบับภาษาเยอรมัน - ฉบับภาษาไทย

 

ณ บัดนี้ทางวัด ได้ปรับปรุงตัวอาคารวัดเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์
ถือได้ว่าเป็นวัดถาวรอีกแห่งหนึ่งในเมืองดอร์ทมุนด์ ประเทศเยอรมนี เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ
เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวพุทธที่เข้ามาปฏิบัติธรรม รวมทั้งได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อสร้างความเจริญ
ของศาสนาพุทธในเมืองดอร์ทมุนด์ ประเทศเยอรมัน พร้อมทั้งในสหภาพยุโรปอีกต่อไปในภายหน้า
กลับไปสู่หน้าเมนู