โครงการบริจาคเงิน


เพื่อปรับปรุง วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์

เนื่องด้วยทาง วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์ ได้ทำการซื้อที่ดินพร้อมอาคารโรงเรียนเด็ก (อนุบาล) มาทำเป็นวัดฯให้เกิดขึ้น 

บัดนี้ความร่วมใจสร้างวัดไทยในเมืองดอร์ทมุนด์ ได้สำเร็จแล้วจากผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาซึ่งพระสงฆ์เข้ามาอยู่ได้แล้วตลอดไป

แต่เดิมนั้นเนื่องจาก วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 (2001) ได้เช่าบ้านอยู่เป็นเวลา 3 ปีกว่า

และสามารถรวบรวมจตุปัจจัยได้พอที่จะทำเครดิตจากธนาคาร ซึ่งสามารถกู้เงินได้ 120,000 ยูโร มาซื้อที่ดิน พร้อมอาคาร

ในวงเงิน 191,000 ยูโร ทางวัดฯจะต้องรับภาระผ่อนชำระเดือนละ 900 ยูโร รวมระยะเวลาผ่อนชำระทั้งหมด 30 ปี

( ดังนั้น ภาระในการเช่าบ้านที่เก่าก็หมดไป ) แต่ทางวัดฯต้องมาเริ่มผ่อนชำระกับทางธนาคารต่อไป

ทางวัดฯ และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน ได้มีความคิดเห็นร่วมกันว่าสมควรแล้วที่ชาวพุทธจะต้องร่วมพลังกายพลังใจและทรัพย์

ร่วมกันบูรณะทำนุบำรุงอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการเสริมสร้าง บุญบารมีครั้งใหญ่ในชีวิต

โดยทำให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากลงเป็นหลักที่พึ่งทางใจแก่เราชาวพุทธ ตลอดจนถึงลูกหลาน และคนต่างชาติ ต่างศาสนา

ที่เลื่อมใสแล้วก็ดี และรวมทั้งที่ยังไม่เลื่อมใส ในต่างแดน

ดังนั้น ทางวัดฯจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมบริจาคเงินตามแต่ศรัทธา เพื่อเป็นบุญ-กุศล สืบต่อไป
ในภายภาคหน้า ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสพสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญ

 

โครงการบริจาคเงิน
เพื่อปรับปรุง วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์
วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์

WatDhammabharami
Thailändischer Buddhistischer
Tempel eV., Dortmund

Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund, Tel; (49) 0231-6969614 , 0231-6969615 , 0231-9633682

 

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีประสงค์จะบริจาคท่านสามารถบริจาคได้โดยโอนผ่านเข้าบัญชี วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์

หมายเลขบัญชี ดังนี้ ธนาคาร Stadtsparkasse,  Konto Nr. 601 00 3449,  BLZ. 440 50 199

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญแล้ว ในครั้งนี้จงดลบันดาล ให้ท่านพร้อมด้วย
ครอบครัว ญาติมิตรเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสิ่งอันพึงปรารถนาโดยชอบธรรม
จงเป็นพลวปัจจัย อำนวยผลให้ได้สุขทั้งในภพนี้ และภพหน้า ตลอดกาลนานเทอญ 

กลับไปสู่หน้าเมนู